Förord

Den här boken handlar om de afrikanska ländernas politiska historia och utveckling. Jag började arbeta med den i början på år 2000. Då hade jag en idé om att det skulle bli en uppslagsbok med korta presentationer över de afrikanska länderna och förklaringar av termer och uttryck som hade med Afrika att göra. Den tanken fick jag emellertid överge eftersom materialet blev alldeles för omfattande. I stället koncentrerade jag mig på länderna och har försökt fördjupa presentationerna. Korta basfakta inleder varje landöversikt. Faktaspalten består av 12–13 rubriker som ska ge en snabb överblick över landet.

Som basår för HDI-indexet – Human Development Index eller "välfärdsindexet" – har jag konsekvent använt år 2000, dels för att man ska ha tillgång till något jämförande index, och dels för att man om några år ska kunna se hur länderna utvecklats från basåret. För att indexet ska bli mera förståeligt har jag inkluderat en kort beskrivning av det för år 2000 i en bilaga. I faktarutan har jag också lagt in ett svenskt och ett engelskt lexikon över stats- och nationalitetsnamnen.

De tematiska kartorna ska kunna läsas separat och ge ekonomisk information; vad man lever av, vad man odlar och vilka naturresurser man har, men det finns även upplysningar av natur- och kulturgeografisk beskaffenhet. Därutöver har jag lagt in etniska grupper på en del av kartorna samt exempel på historiska hövdinga- och kungariken och andra historiska företeelser av intresse. Min målsättning har varit att låta text och karta samspela så mycket som möjligt.  

Texten har en någotsånär likartad disposition med en kronologisk ordning. Den syftar till att ge grundläggande kunskaper om landets politiska historia och utveckling. En idé som jag har haft har varit att försöka förklara varifrån de afrikanska staterna härstammar och om möjligt, finna någon förklaring till varför Afrikas postkoloniala utveckling har blivit så turbulent. Jag har försökt att formulera några tentativa svar i Efterskriften men utrymmet tillåter inte någon längre analys. Däremot hoppas jag att materialet är så pass fylligt att det kan hjälpa läsaren att komma fram till en egen bedömning. 

I slutet på varje landtext finns Webbtips. Det kan vara vanskligt att ge sådana tips eftersom länkar kan ändras eller tas bort. Men eftersom de också utgör några av mina källor vill jag redovisa dem här. På samma ställe finns också en rubrik "Se också" som anger att det kan finnas mer information i de angivna referenserna.  

En ortografisk varning är också på sin plats. Jag har försökt att vara konsekvent när jag har återgett afrikanska namn, geografiska och andra, men utrymmet för misstag är stort. Språkbruket varierar dessutom ganska mycket och jag hoppas läsaren har förståelse för det dilemmat.   Min ambition har inte varit att redovisa exakt samma uppgifter om de olika länderna vid exakt samma tidpunkt (med undantag av HDI-indexet). Det är alltså ingen komparativ studie i den meningen. Jag tror inte heller det hade varit ett särskilt lyckat angreppssätt eftersom varje land har haft sina egna förutsättningar – historiska och politiska – och därtill mycket olika ekonomiska och intellektuella resurser.  Det är också viktigt att påpeka att den här boken endast är en introduktion till de afrikanska ländernas politiska historia och utveckling. För att vara fylligare skulle jag ha behövt skriva 54 böcker – en bok för varje land! 

Slutligen vill jag framföra ett stort tack till min mentor och gode vän Sven Wall, psykolog och f.d. seminarierektor, som frikostigt delat med sig av sin kunskap om livet och människorna och stött mig med tankar, idéer, böcker, historiska lexikon och filosofiska samtal. Utan hans stora generositet hade nog den här boken knappast kunnat förverkligas.  Ingela Gudmundson har läst manuskriptet, land för land, och med argusögon upptäckt det jag inte sett eller förstått. Jag är mycket tacksam till både Sven och Ingela för den hjälp som jag har fått och som har gjort det möjligt för mig att avsluta boken. De ska emellertid inte belastas för de fel och brister som boken fortfarande är behäftad med. För dem är jag själv ansvarig. 

FOLKE DUBELL