Bilaga

GrafHDI – ”Välfärdsindex”
FN: utvecklingsprogram – UNDP – som publicerar Human Development Report har sedan 1990 utvecklat och publicerat detta index över välfärdstillståndet i världen. Det är ett index som är sammansatt av flera index. Det inbegriper t ex förväntad levnadstid, läskunnigheten bland vuxna män och kvinnor, antalet pojkar och flickor som börjar skolan, mäns och kvinnors inkomster, sannolikheten vid födseln att inte överleva 40-årsdagen, andelen människor som har tillgång till rent vatten, andelen barn under fem år som är under normalvikt osv. Därutöver finns några faktorer som är mer relevanta för industriländer.

Värdet varierar från 0 till 1. Det visar var på skalan ett land befinner sig och hur lång väg det är kvar till det högsta värdet (1) som inget land ännu nått upp till. Kanada leder ”välfärdsligan” med ett värde på 0.935 och Sverige kommer på 6:e plats med 0.926. Med hjälp av detta index är det möjligt att få ett grovt mått på länders välfärd – eller brist på välfärd – och att jämföra länder, grupper av länder, och regioner.

En sådan grupp är de minst utvecklade länderna, de s. k. MUL-länderna. De befinner sig längst ner på skalan tätt följda av Afrika söder om Sahara. De flesta av de afrikanska länderna till- hör dessa två grupperingar och de har en mycket lång väg att vandra tills de kommer till den övre delen av skalan. Det krävs mycket stora utvecklingsinsatser för att det ska få genomslag på skalan.

Sju länder i Afrika söder om Sahara – Botswana, Burundi, Kongo, DR Kongo, Kenya, Zambia och Zimbabwe – har fallit nerför skalan mellan 1985–98 i jämförelse med den tidigare perioden 1975–85. Förklaringen ligger huvud-sakligen i att deras förväntade livslängd sjunkit till följd av HIV/AIDS. Liknande effekter kan spåras i indexet för Centralafrikanska republiken, Namibia och Sydafrika för perioden 1990–98. Uganda är det enda land i Afrika söder om Sahara som lyckads stoppa och vända ett fallande index till följd av HIV/AIDS.